top of page

              Children's & Youth Sunday School Classes

                                               9:30 a.m.

ben-white-4K2lIP0zc_k-unsplash.jpg

  Nursery & Pre-school 

Preschool I: Babies through walking

Preschool II: Toddlers

Preschool III: Ages 3-5

aaron-burden-6jYoil2GhVk-unsplash.jpg

Elementary School

Children I: Grades 1 & 2

Children II: Grades 3, 4 & 5

jon-tyson-tXsZrKdazDk-unsplash.jpg

Middle & High School

Middle School: Grades 6 ,7 & 8

High School: Grades 9, 10, 11 & 12

bottom of page